BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Đăng vào 12/01/2018 11:27

BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Ngay từ khi thành lập trường, Bộ môn Luật Tố tụng hình là một trong những bộ môn đầu tiên trong hệ thống các môn học của Trường Đại học Pháp lý (nay là trường Đại học Luật Hà Nội) cũng như của Khoa Tư pháp (nay là Khoa Pháp luật hình sự). Cùng với sự phát triển của nhà trường, Bộ môn Luật Tố tụng hình sự ngày càng khẳng định vị thế quan trọng của một môn khoa học pháp lý chuyên ngành trong chương trình đào tạo của  trường. Trong thời gian đầu khi mới thành lập, bộ môn được giao nhiệm vụ chính là giảng dạy môn luật Tố tụng hình sự. Đến năm 1988 do chủ trương của nhà trường mở rộng thêm các môn học nên bộ môn được giao giảng dạy thêm môn Điều tra hình sự. Năm 1996, nhà trường tiếp tục giao bộ môn giảng dạy môn Giám định pháp y và môn Tâm thần học. Tuy nhiên, do có sự cơ cấu lại về tổ chức của các bộ môn và trung tâm trong trường phù hợp với quy mô đào tạo và yêu cầu đào tạo nên năm 2001 nhà trường đã quyết định thành lập một số tổ bộ môn khác trong đó có Tổ Bổ trợ tư pháp thuộc Khoa Tư pháp (sau đổi tên thành Bộ môn Khoa học điều tra tội phạm). Các môn học mà tổ bộ môn đang đảm nhận như Điều tra hình sự, Giám định tư pháp và Tâm thần học đã được chuyển giao cho Tổ Bổ trợ tư pháp và Bộ môn Luật tố tụng hình sự chỉ còn đảm nhận giảng dạy một môn học duy nhất là Luật tố tụng hình sự. Trong thời gian qua, do nhà trường đã chuyển đổi hình thức đào tạo từ học chế niên chế sang học chế tín chỉ, để nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành; ngoài môn chính là Luật tố tụng hình sự, nhà trường đã giao cho bộ môn giảng dạy thêm một số môn học khác như: môn Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự và môn Kỹ năng thực hành một số hoạt động tố tụng hình sự, bao gồm: kỹ năng thực hành một số hoạt động tố tụng hình sự của Thẩm phán; kỹ năng thực hành một số hoạt động tố tụng hình sự của Kiểm sát viên; kỹ năng của luật sư trong tố tụng hình sự. Các giảng viên là Tiến sĩ còn đảm nhận việc giảng dạy sau đại học và tham gia hướng dẫn Luận án tiến sĩ và Luận văn Thạc sĩ luật học cho các hệ đào tạo sau đại học của trường.

Về nhân sự, hiện nay bộ môn có 8 giảng viên trong biên chế cùng nhiều giảng viên thỉnh giảng. Trong số giảng viên thuộc biên chế của bộ môn, có  04 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ luật, trong số 04 giảng viên là Thạc sĩ có hai giảng viên đang làm nghiên cứu sinh. Tất cả giảng viên thỉnh giảng của bộ môn hiện nay đều có học vị Tiến sĩ luật học.

Về học liệu phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu, bộ môn đã xây dựng được giáo trình môn Luật tố tụng hình sự ngay sau khi Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988 ra đời và tiếp tục hoàn thiện qua các lần sửa đổi, bổ sung Bộ luật này. Trên cơ sở Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 giáo trình môn Luật tố tụng hình sự đã được đầu tư xây dựng lại và đã sửa đổi bổ sung nhiều lần từ năm 2004 đặc biệt lần gần đây nhất là sửa đổi, bổ sung toàn diện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Qua nhiều lần sửa đổi bổ sung, Giáo trình môn Luật tố tụng hình sự dần hoàn thiện và trở thành tài liệu không thể thiếu trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giáo viên và sinh viên trong và ngoài trường. Bộ môn cũng đã xây dựng được hệ thống đề cương môn học theo học chế tín chỉ và các đề cương môn học này luôn luôn được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu về nội dung, mục đích và phương pháp đào tạo của nhà trường đề ra. Bộ môn cũng đã xây dựng được một thư viện nhỏ bao gồm nhiều tài liệu có giá trị nghiên cứu, tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập như hệ thống các giáo trình, hồ sơ vụ án hình sự đã xét xử, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chuyên ngành giảng dạy.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, các giảng viên của bộ môn đã tích cực tham gia làm chủ nhiệm hoặc thành viên viết bài cho các đề tài khoa học các cấp. Nhiều giảng viên tham gia viết sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nghiên cứu, học tập. Tất cả giảng viên trong bộ môn đều tích cực tham gia viết bài nghiên cứu và tác giả của nhiều bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín như Tạp chí Luật học, tạp chí Tòa án, tạp chí viện kiểm sát… Để phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, các giảng viên trong bộ môn thường xuyên chủ động, tích cực thâm nhập thực tế thông qua các hoạt động như đi dự các phiên tòa hình sự của tòa án các cấp, đi thực tế tại các trại giam, trại tạm giam, tham gia tư vấn pháp luật trong và ngoài trường. Nhờ đó mà chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong bộ môn ngày càng nâng cao.