Hội thảo khoa học cấp Trường: “Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong Luật phòng, chống tham nhũng”

Đăng vào 23/06/2021 00:00

Hội thảo khoa học “Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong Luật phòng, chống tham nhũng”

Sáng ngày 23/06/2021, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức hội thảo Khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với chủ đề: “Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong Luật phòng, chống tham nhũng”.

Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo, đại biểu từ các cơ sở đào tạo luật trong cả nước, các bộ, ngành, cơ quan tư pháp đến từ: Thanh tra Chính phủ, Bộ công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân, luật sư

Hội thảo do PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh và PGS. TS Cao Thị Oanh đồng chủ trì.

Hội thảo nhận được 13 chuyển đề với nội dung: Tổng quan về trách nhiệm cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng chống tham nhũng, trách nhiệm của chính phủ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, trách nhiệm của Bộ công an, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, trách nhiệm của Tòa án nhân dân, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong phòng chống tham nhũng, trách nhiệm của Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, trách nhiệm của cơ quan báo chí, trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng và nghiên cứu pháp luật một số quốc gia trong phòng, chống tham nhũng và kinh nghiệm cho Việt Nam.

Hội thảo diễn ra rất sôi nổi và nhận được rất nhiều ý kiến tại hội thảo trực tiếp cũng như trực tuyến từ các nhà khoa, đặc biệt là có nhiều ý kiến trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các luật chuyên ngành trong việc xác định trách nhiệm của các chủ thể là cơ quan, tổ chức và cá nhân trong phòng chống tham nhũng. Từ đó, Hôi thảo đưa các các kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi trách nhiệm của các chủ thể trên trong phòng, chống tham nhũng như: tạo cơ chế phù hợp cho việc thực thi pháp luật; thành lập và tăng cường hiệu quả hoạt  động của các cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng; quy định rõ hơn và cơ chế cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng....

Những ý kiến, đề xuất tại Hội thảo có giá trị về lý luận và thực tiễn góp phần thúc đẩy hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các luật chuyên ngành liên quan, đồng thời, thúc đẩy hiệu quả thực thi pháp luật về phòng, chống tham ở Việt Nam.

Một số hình ảnh liên quan đến hội thảo: